Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://piw-plonsk.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-10-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-29.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Określenie celu linków.
2. Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony).
3. Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie.
4. Uzupełnienie opisów dla stron i plików.
5. Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego.
6. Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie.
7. Uzupełnienie napisów do materiałów audio i wideo.
8. Uzupełnienie opisów do grafik.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-15.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Informatyczna w Gdańsku


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kaczyńska, adres poczty elektronicznej ksiegowosc@piw-plonsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 6622245 w. 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


1.Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku - drzwi otwierane są na zewnątrz. Przed drzwiami zewnętrznymi znajduje się jeden stopień. Drzwi zewnętrzne prowadzą do przedsionka, w którym znajdują się drzwi prowadzące bezpośrednio do biura.
2.Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
3.Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny.
4.Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
5.Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.
6.Nie ma przeciwskazań do wstępu z psem asystującym.


Dostępność do tłumacza języka migowego


W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.